Waar komt Maatschappelijk Verdienvermogen vandaan?

Het gebruik van duidelijk gedefinieerde missies om gerichte innovatie uit te lokken, ook wel missiegedreven innovatiebeleid genoemd, kan worden beschouwd als een veelbelovend middel om innovatie, gericht op systemische verandering, te stimuleren. De term maatschappelijk verdienvermogen is ontstaan om nadruk te leggen op het resultaat van missiegedreven innovatie. Als dat succesvol werkt dan heb je maatschappelijk verdienvermogen. Maatschappelijk verdienvermogen brengt drie stromingen bij elkaar:
1. het realiseren van maatschappelijk transities
2. innovatie gericht op verdienvermogen
3. handelingsperspectief om innovaties voor het realiseren van maatschappelijk verdienvermogen te ontwerpen en te implementeren.

Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen

Vanaf 2020 werken de topsectoren in Nederland samen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. Er zijn vier maatschappelijke thema’s gekozen: Energietransitie & Duurzaamheid; Landbouw, water & voedsel; Gezondheid & zorg; en Veiligheid. Deze vier thema’s zijn uitgewerkt in 25 missies met concrete ambities, zoals emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050 of een toename van 25% in de kwaliteit van leven van mensen met dementie in 2030. Deze missies zijn leidend in het missie-gedreven innovatiebeleid. Daarnaast wordt er ingezet op twee doorsnijdende thema’s Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk verdienvermogen, ter ondersteuning van de maatschappelijke missies. Voor al deze thema’s zijn Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) opgesteld, die aangeven wat er nodig is, in termen van kennis en innovatie, om de missies te realiseren.

De Kennis en Innovatie Agenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) heeft als doel de opschaling van innovatie te versnellen en daarmee tot grotere maatschappelijke impact te komen. Zij organiseert de verbetering, ontwikkeling en toepassing van methodieken, werkvormen en modellen voor succesvolle missiegedreven innovatie. Daarmee versterkt het de andere thematische KIA’s in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

De KIA MV:

  • versterkt wetenschappelijk, toegepast en praktijkgericht onderzoek om diepgaand inzicht te krijgen in het functioneren van regionale missiegedreven innovatie-ecosystemen en de de effectiviteit van de manieren waarop deze kunnen worden georganiseerd.
  • ontwikkelt kennis, tools, begeleiding om het bewustzijn te helpen en innovatie-ecosystemen beter te laten functioneren en daarmee innovaties die bijdragen aan maatschappelijk