Draagvlak

Bewustzijn, begrip en betrokkenheid van een veelheid stakeholders zijn nodig voor succesvolle transities; als verzamelnaam gebruiken we daar de term ‘draagvlak ‘voor. Missiegedreven innovatie, dat zowel economisch verdienvermogen als maatschappelijke impact wil realiseren, vraagt vanaf de start van programma’s en projecten nadrukkelijk aandacht voor het ontwikkelen van draagvlak. Zowel bij bedrijven, overheden, kennisinstellingen, belangenorganisaties, burgers als intermediairs, in alle lagen van de organisatie en voor zowel de technologische, economische, sociale als ecologische uitdagingen.

Vertrekken vanuit maatschappelijke uitdagingen

Een lokaal probleem, waarin meerdere maatschappelijke uitdagingen bij elkaar komen, vraagt een grotere en collectieve inspanning dan het werken aan een geïsoleerde opgave. In de praktijk zijn lokale / regionale vraagstukken per definitie multidisciplinair. De verschillende stakeholders hebben collectief en individueel een rol in het onderzoeken welke oplossingen de meeste impact kunnen hebben.

Co-creatie van integrale visie en aanpak

Succesvolle vernieuwing start met het formuleren en uitdragen van een gezamenlijke visie op de (lokale / regionale) maatschappelijke uitdagingen. Hiermee kunnen parallelle verandertrajecten op elkaar afgestemd worden en wordt dubbel werk voorkomen, de inzet van mensen en middelen optimaal benut en de veranderbeweging versterkt. Het co-creëren helpt alle stakeholders het tempo van verandering bij te houden.

Combineren technologische en sociale innovatie

Missiegedreven innovatie is een samenspel van technologische en niet-technologische oplossingen. Technologie is een ‘enabler’ van verandering, vernieuwing en transitie. Economische, organisatorische, sociale en financiële oplossingen zijn net zo belangrijk. Dat gaat onder meer om Human Capital, nieuwe verdienmodellen, gedrag, publieke opinie, ethiek en multi-stakeholder samenwerking.

Betrekken gebruikers/burgers bij ontwikkeling en implementatie

Succesvolle missiegedreven innovatie vraagt een goed begrip van de wensen en het gedrag van de beoogde gebruikers. Daarom is het betrekken van bijvoorbeeld burgers als consument, mede-onderzoeker, mede-ontwerper, criticaster en ambassadeur van belang. Dit helpt de slaagkans van innovatie te vergroten, opschaling te versnellen en daarmee impact te vergroten.

Ontwikkelen nieuwe verdien- en businessmodellen

Het realiseren van zowel economisch verdienvermogen als maatschappelijke impact is de kern van missiegedreven innovatie. Ondernemerschap en de rol van ondernemers zijn daarom essentieel. Maatschappelijk verdienvermogen en meervoudige waardecreatie vragen een nieuwe invulling van het begrip ‘groei’. Het ontwikkelen en beproeven van nieuwe (collaboratieve) businessmodellen en verdienmodellen horen hierbij.

In de praktijk

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?