PRAKTIJKVOORBEELD

Hoe speel je in op snelle app-ontwikkelingen?

Beweegapps voor jongeren

 

In de wereld van apps gaan ontwikkelingen razendsnel. Gemeenten zien waarde in sommige apps, denk bijvoorbeeld aan beweegapps voor jongeren die gamificatie toepassen. Gamificatie past spelelementen bij beweeg- en sportactiviteiten toe. Zo kan je bewegen leuker maken. De beweegapps sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Bovendien dragen ze bij aan een goedkopere oplossing voor verbeterd beweeggedrag.

Missiethema

Gezondheid & zorg

Betrokkenen

Wageningen Universiteit, 8D Games BV, Stichting Move2Play, JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Gemeenten (mogelijk Drachten of Rotterdam)

Aspecten

  • Draagvlak
  • Regionale inbedding
  • Instituties & Governance

Flexibel inspelen op ontwikkelingen

Er zijn een aantal gemeenten, en hieraan gelinkt intermediaire organisaties die een aantal beweegapp-projecten ondersteunen. In veel beleidsplannen rondom sport en bewegen (o.a. sportakkoord) wordt technologie steeds vaker opgenomen, in een beperkt aantal gemeenten wordt sinds kort zelfs een aanzet gedaan om gamificatie op te nemen. Echter, in de meeste gemeenten in Nederland wordt dit nog niet toegepast en manieren waarop beweegapps strategisch op de beleidskaart kunnen worden gezet is niet getoetst.

Gemeenten willen hier dus op inspelen, maar hebben behoefte aan handvatten. Ook is er vanuit (app)bedrijven behoefte om ontwikkelde beweegapps (vaak ontwikkeld voor één specifieke gemeente) op te schalen.  De groep Consumptie en Gezonde Leefstijl aan Wageningen University & Research gaat daarom aan de slag met de vraag: hoe kunnen innovatieve beweegapps strategisch op de beleidskaart gezet worden? Hoe kunnen gemeenten flexibel inspelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen?

Drie instrumenten

In de wetenschap wordt het proces van opschalen in een beleidscontext steeds meer onderzocht en zijn er theoretisch raamwerken en instrumenten ontwikkeld die helpen het proces van opschalen van maatschappelijke innovaties op beleidsniveau beter te begrijpen.

1. Begrijpen van de context. Het raamwerk scaling social and sustainable initiatives wordt gebruikt om de context van opschalen van beweegapps in beleid beter te begrijpen. Hierin wordt gekeken naar de rol van een bedrijf die een beweegapp probeert op te schalen, en de rol van gemeentes om beweegapps op te nemen in beleid. Gemeentes die al ervaring met het inbedden van gamificatie in beleid hebben worden hiervoor ondervraagd.

2. Beschikbaar stellen van capaciteit voor gemeenten. Public Innovation Capacity stelt dat gemeenten een bepaalde capaciteit ter beschikking moeten hebben om innovaties in beleid in te bedden. Een belangrijk vertrekpunt is gemeenten in staat te stellen de eigen capaciteit om te innoveren zelf in te schatten, en hierdoor uiteindelijk op het gebied van beweeg en sport innovatie te kunnen innoveren. Hiervoor is een instrument ontwikkeld om de eigen capaciteit voor gemeenten inzichtelijk te maken.

3. Maken van context-specifieke scenario’s. Ook wordt gebruikgemaakt van het Validated Scaling Instrument’. Dit is een tool die helpt om context-specifieke scenario’s te ontwerpen voor het opschalen van projecten. Het instrument is speciaal ontwikkeld voor teams van publieke organisaties die zich bezighouden met innovaties opschalen. In workshops met gemeentes die geen ervaring hebben met gamificatie in beleid worden gezamenlijk de barrières waar gemeentes aanlopen in beeld gebracht en bepaald welke strategieën toegepast zouden kunnen worden om dit te overkomen.

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

Hoe ziet dat eruit?

De beweegapp: Missie Master

In dit onderzoeksproject werken de partners met de beweegapp “Missie Master”. Een beweegapp die ontwikkeld is specifiek voor buurtsportcoaches, die bijvoorbeeld aangesteld zijn binnen een intermediaire organisatie/gemeente. Debuurtsportcoaches worden gevraagd beweegmissies aan te maken (bijv. speurtocht door de wijk, kennisquiz) die door kinderen uitgevoerd kunnen worden. De beweegapp wordt 4 maanden gratis ter beschikking gesteld. Twee workshops dienen om inzichten te krijgen vóór en na het implementeren van Missie Master waar gemeenten tegen aan lopen, welke strategieën gemeenten bedenken en of en hoe beweegapps uiteindelijk in beleidsplannen opgenomen worden.

Door met deze tools te experimenten en een concept voor een nieuwe tool te ontwerpen draagt dit onderzoek bij aan het ontwikkelen en valideren van Key Enabling Methodologies (KEMs), methodes en tools die nodig zijn om maatschappelijke transitie mogelijk te maken en te versnellen. Daarbij geeft het praktische tips voor (game) bedrijven, gemeentes en intermediaire organisaties om lokale producten landelijk op te schalen en hiermee maatschappelijk impact op brede schaal te boeken.

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta