PRAKTIJKVOORBEELD

Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Aanpakken complexe maatschappelijke uitdagingen

 

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, klimaatverandering of armoedebestrijding, aan te pakken door middel van innovatie via een missie of transitie. Hoe pak je dit dan precies aan?

Het aanjagen en faciliteren van dergelijke missies binnen lokale en regionale overheden blijkt een vak apart. Om dit te realiseren moeten beleidsambtenaren over de grenzen van beleidsterreinen heen werken. Daarbij moeten ze ook nog eens verschillende maatschappelijke stakeholders uit diverse netwerken met verschillende belangen in het innovatieproces betrekken.

Missiethema

Klimaatadaptatie en Circulaire Economie

Betrokkenen

TNO Vector en ECE, en ondernemers uit het VP Delta+ netwerk, in het bijzonder de oprichters van EWB Solutions, The Green Branch, Deep Light en Field Factors

Aspecten

  • Draagvlak
  • Regionale inbedding
  • Organiseren van samenwerking
  • Reflectie & adaptatie
  • Meten & financiering
  • Instituties & governance

TNO Vector & Erasmus Centre for Entrepreneurship werken aan vernieuwende aanpak

 

Ondertussen staan andere stakeholders ook niet stil. Zo ontwikkelen ondernemers bijvoorbeeld concrete oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. In dit proces zijn zij sterk afhankelijk van publieke partijen, welke zowel afnemers of bronnen van regelgeving kunnen zijn, maar ook potentiële partners voor financiering in de onderzoeksfase of in het aanbesteden van innovaties.

Werk maken van maatschappelijke uitdagingen vergt dus een vernieuwende aanpak, waarbij veel betrokkenen – beleidsambtenaren maar ook ondernemers – regelmatig weerstand ervaren vanuit bestaande structuren, handelingen en culturen binnen hun organisaties. De roep om experimenten en leren groeit en daarom zijn TNO Vector en Erasmus Centre for Entrepreneurship samen een onderzoeksproject gestart.

Missiegedreven innovatiekrachtmodel

Dit onderzoeksproject richt zich op het identificeren van missiegedreven innovatiecapaciteiten, waarmee de onderzoekers proberen de interne innovatiekracht bij publieke en private organisaties om te werken aan missies te vergroten. Daarnaast onderzoeken zij hoe het vermogen om complexe uitdagingen samen met externe partners op te lossen kan worden versterkt. Dit is een gezamenlijke reis waarbij bestaande modellen worden herzien en aangepast aan de veranderende behoeften van organisaties.

Om dit missiegedreven innovatiekracht model verder te ontwikkelen, bouwen de onderzoekers voort op de bestaande literatuur evenals de innovatiekracht modellen die ontwikkeld zijn binnen TNO en ECE. Deze innovatiekracht modellen houden nu nog geen rekening met de eventueel veranderende eisen aan capaciteiten dankzij de inzet op missiegedreven innovatiebeleid. Dit experiment is dan ook bedoeld om aan de hand van bestaande modellen een missiegedreven innovatiekracht model te ontwikkelen, via co-creatie met publieke en private organisaties. Door deze stakeholders in het proces te betrekken, met hen te experimenteren en een innovatiecultuur te omarmen, hopen de onderzoekers organisaties beter in staat te stellen een positieve impact te maken op onze samenleving.

KEM's

KEMs -afgekort van Key Enabling Methodologies–  zijn ontwerpmethoden die innovaties en interventies helpen ontwikkelen die ons anders helpen kijken, denken, doen en die onze leefwereld helpen vormgeven. Deze (ontwerp)methoden bieden professionals een effectieve en gerichte aanpak bij het ontwikkelen van innovaties en interventies. Zo dragen KEMs bij aan het teweegbrengenvan de benodigde veranderingen.

Dit is ook interessant

PRAKTIJKVOORBEELD
Topfit Citizenlab

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?

PRAKTIJKVOORBEELD
Gebiedsgerichte aanpak voor toegankelijke zorg in krimpregio’s
Dit onderzoek heeft als doel aanwijzingen te krijgen voor versnelling van het transitieproces naar ‘zorg voor gezondheid’ in samenhang met de transitie van onderwijs in Eemsdelta