Instituties en governance

Missiegedreven innovatie vereist nieuwe vormen van organisatie en governance, zowel binnen regionale innovatie-ecosystemen als bij de lokale, regionale en nationale overheid. Bovendien vragen onverwachte effecten van het missiegedreven innovatiebeleid aandacht.

Heldere taakverdeling tussen landelijk, regionaal en lokaal bestuur

De Rijksoverheid stimuleert via het Kennis- en Innovatie Convenant missiegedreven innovatie. Het Nationale Groeifonds en InvestNL stellen maatschappelijke uitdagingen ook centraal. Op provinciaal niveau zijn Regiodeals en lokale programma’s sturend. Steden hebben door een toenemend aantal landelijk gedelegeerde taken steeds meer aandacht voor maatschappelijke uitdagingen. De verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen nationaal, provinciaal en lokaal bestuur is in beweging. Van belang om hier als samenwerkingsverband flexibel in mee te bewegen.

Goed omgaan met verliezers

Bij transities en disruptieve innovaties zijn er altijd partijen die er minder goed vanaf komen; de verliezers. Innovatie-ecosystemen en samenwerkingsverbanden hebben hier rekening mee te houden.

Afbouwen van bestaande systemen

Het huidige socio-technische systeem is een complex geheel van infrastructuur, wetten, regels en menselijk gedrag. Sommige onderdelen hiervan werken transities en bijbehorende missies tegen. Aandacht voor het bewust afbreken van systemen en structuren hoort bij succesvol missiegedreven innoveren.

Proactief bijdragen aan formulering missies

Succesvolle missiegedreven innovatie start met heldere en uitdagende missies. Actieve betrokkenheid bij het formuleren van missies biedt de grote diversiteit aan stakeholders ieder de mogelijkheid om tot realistische ‘moonshots’ te komen en eraan bij te dragen.

Integreren creatief vermogen

Werken in het nieuwe denkraam van de dubbele doelstelling van missiegedreven innovatie en het realiseren van maatschappelijk verdienvermogen vraagt de toepassing van nieuwe methodieken, modellen en werkvormen. De creatieve industrie biedt de tools en werkvormen om als samenwerkingsverband op een structureel andere manier programma’s en projecten te ontwikkelen, uit te voeren en resultaten op te schalen.

In de praktijk

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?