Meten en financieren

Financiering van missiegedreven innovatie blijkt lastig; innovaties met een maatschappelijk doel zijn vaak pas op de langere termijn economisch rendabel. De economische en maatschappelijke impact kan bovendien niet altijd exact gemeten worden, omdat het bijvoorbeeld om preventie gaat. Het financieren van missiegedreven innovatie vraagt nieuwe manieren en nieuwe indicatoren om economisch, ecologisch, maatschappelijk en sociaal rendement te waarderen. Nieuwe financieringsvormen zijn nodig om de dubbele doelstelling gebalanceerd te kunnen stimuleren.

Kwantificeren economische en maatschappelijke baten

Aangezien opschalen van innovaties leidt tot impact op zowel economisch als maatschappelijk vlak, vallen baten bij verschillende actoren. Vaak ook bij andere partijen dan die kosten hebben gemaakt. Gebruik van een bredere set van criteria en indicatoren voor het waarderen van maatschappelijk verdienvermogen is van belang. Waarderen en toekennen van niet-economische opbrengsten is hierin een kernopgave.

Meten van output en impact

Om de bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en de impact op maatschappij en economie te demonsteren is het belangrijk om de resultaten, toepassing en effecten te meten. Het bepalen van de juiste indicatoren en meetmethoden vraagt aandacht, liefst vroeg in een innovatie-traject. Hiermee kunnen publieke en private financiers geholpen worden investeringsbeslissingen te nemen.

Organiseren financieringsvormen voor opschalen innovaties

Opschalen van missiegedreven innovaties kent hogere financiële risico’s, vanwege de langere economische terugverdientijd. Meenemen van de maatschappelijke baten in businessplannen kan investeerders helpen. Samenwerkingsverbanden kunnen experimenteren met nieuwe vormen van financieren.

Actief inzetten op human capital

De beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen die innovaties kunnen ontwikkelen, realiseren en opschalen is cruciaal. Op dit moment is er een tekort aan veel verschillende vakmensen om de verschillende transities te versnellen en het beoogde verdienvermogen te realiseren. Aandacht in samenwerkingsverbanden voor opleiden, lang-lang-leren en innoveren is essentieel voor toekomstig succes.

In de praktijk

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?