Reflectie en adaptatie

De snelheid van technologische en maatschappelijke veranderingen vraagt continue monitoren, analyse, duiding, reflectie en adaptatie, zodat de doelen, aanpak en activiteiten van het samenwerkingsverband flexibel bijgesteld kunnen worden.

Betrekken van alle stakeholders bij evaluatie van voortgang

Om het proces, de voortgang, resultaten en impact van missiegedreven innovatie te evalueren zijn alle stakeholders nodig. Dit vraagt coördinatie en regie, zodat alle betrokkenen een stem hebben. Nieuwe partners kunnen een rol spelen, omdat zij andere perspectieven inbrengen.

Maak integrale afwegingen bij keuze technologie of innovatie

Hoe en wanneer kies je voor een bepaalde technologie en bijbehorende infrastructuur? Er kan sprake zijn van een afweging tussen ‘het snel maken van meters’ enerzijds en ‘het risico op vroegtijdige lock-in van suboptimale oplossingen’ anderzijds. Om lock-in te voorkomen, is een integrale afweging nodig voor de keuze op welke technologie of innovatie in te zetten. Economische, ecologische, sociale, ethische en juridische aspecten spelen hierbij een rol.

Reflecteren op economische en maatschappelijke impact

Wat vijf jaar geleden nog een fantastische oplossing leek, kan met de kennis van nu niet meer de ideale oplossing zijn. Sommige innovaties hebben in de praktijk onvoldoende vraag om te kunnen opschalen en daarmee maatschappelijk verdienvermogen te genereren. Evengoed kunnen sommige innovaties met een economisch verdienvermogen onbedoeld een negatieve maatschappelijke impact hebben. Aan de hand van scenario’s en modellen kunnen – doorlopend – inschattingen gemaakt worden van de balans tussen te realiseren economische en maatschappelijke impact.

Flexibel aanpassen op veranderende context

Missiegedreven innovatie vindt plaats in een dynamische context. Veranderingen in bijvoorbeeld maatschappelijke verhoudingen, politieke stromingen, publieke opinie, nieuwe technologie, economische paradigma’s en de geopolitieke situatie vragen om flexibel aanpassen en inspelen. Collectieve reflectie helpt om flexibel aan te passen binnen ontwikkel-, ontwerp- en opschalings-processen.

In de praktijk

ONDERZOEK
Integrale Aanpak voor Zoetwaterbeheer in de Zuidwestelijke Delta

Onderzoeksproject ‘STURDI-Water: Opslag, Verbetering, Hergebruik en Distributie van Water in regionale samenwerkingsverbanden’ gaat van start. Lees hier meer.

ONDERZOEK
Verantwoorde opschaling van data-gedreven benaderingen

Opschaling van digitale technologie is problematisch: innovaties moeten worden geïmplementeerd in specifieke organisatorische contexten, waardoor een one-size-fits-all-diffusie onmogelijk is.  Lees meer over dit NWO-onderzoek.

PRAKTIJKVOORBEELD
Ecosysteem-benadering voor circulaire chemische transitie
Een ecosysteem-methodologie voor het bouwen van groene en circulaire innovaties binnen de chemische industrie.
PRAKTIJKVOORBEELD
Beweging brengen in de landbouwtransitie

Opgaven in het landelijke gebied worden alleen maar groter en de verhoudingen tussen agrarische ondernemers, wet- en regelgevers en de maatschappij raken steeds meer gepolariseerd. Het moet anders en het kan ook anders. Een ontwerpende aanpak kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

PRAKTIJKVOORBEELD
Van vezel naar vliering; van boer tot bouwer

Kunnen we nieuwe ketens en netwerken inrichten zodat we economische, sociale en ecologische waarden realiseren?

PRAKTIJKVOORBEELD
Wat kunnen lokale en regionale overheden doen om innovatiekracht te versterken?

Stel je voor dat je als professional betrokken bent bij een lokale of regionale overheid en je staat voor de uitdagende taak om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Hoe doe je dit dan precies?